Wednesday, July 7, 2010

Vịnh Ngọc Lan Hoa_Phan Bội Châu

Cụ Phan Bội Châu làm bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú mang tên: “Vịnh Ngọc Lan Hoa” tặng cho Hòa thượng Tịnh Khiết chùa Tường Vân với lời ghi phụ: “Trình cao Tăng Quốc sĩ Tường Vân Tịnh Khiết”.

Phan Bội Châu
Vịnh Hoa Ngọc Lan

前身種出自蓬萊 Tiền Thân Chủng xuất Tự bồng lai
移向菩提院裏栽 Di hướng bồ đề viện lý tài
素蕊光爭冬夜雪 Tố nhị quang tranh đông dạ tuyết
其芳品奪嶺頭梅 Kỳ phương phẩm đoạt lĩnh đầu mai
香真王者天垂賟 Hương chân vương giả thiên thùy thưởng
莊比嫦娥月暗猜 Trang bỉ thường nga nguyệt ám sai
惟佛重來能識佛 Duy phật trọng lai năng thức phật
慇勤惠我此花魁 Ân cần huệ ngã thử hoa khôi
(bản Hán ngữ do nhà thơ Trần Văn Lương cung cấp)

Cái giống của kiếp trước từ chốn Bồng Lai,
Đem xuống trồng trong viện Bồ đề .
Ánh sáng của nhụy trắng cạnh tranh với tuyết đêm đông,
Phẩm thơm của nó lấn mùi thơm của cây mai đầu núi .
Mùi hương thật vương giả được trời thưởng cho,
Nét trang trọng tựa Thường Nga làm trăng ngầm ngờ vực.
Chỉ Phật tái lai mới nhận ra Phật,
Ân cần ban tặng cho ta cái hoa đẹp hàng đầu này
Trần Văn Lương diễn nghĩa

Hoa Ngọc Lan

Kiếp xưa nguyên giống từ Bồng lai
Chuyển xuống trồng bên chướng Phật đài
Nhụy trắng đêm đông hơn tuyết sáng
Phẩm thơm đầu núi át mùi mai

Hương thơm vương giả trời ban thưởng
Đẹp tựa Thường Nga nguyệt tị nài
Chỉ Phật tái lai mới rõ Phật
Chu cần ban tặng diễm hoa này

Sóng Việt phỏng dịch
June 12, 2010

No comments: