Friday, December 30, 2011

Thơ A. Pushkin: Anh Đã yêu EmA. Pushkin. By Orest KiprenskyЯ вас любил
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

1829

I loved you - perhaps this love
Has not yet fully been extinguished in my soul.
But let it be of no further concern to you,
I do not wish to sadden you in any way.

I loved you silently, hopelessly, tormented,
In turn by timidity and jealousy.
I loved you so sincerely, so tenderly,
As I pray God will grant you to be loved by another.

Anh Đã Yêu Em
Anh đã yêu em và dường như tình vẫn còn đó
Tình sâu tận đáy tim còn nung nấu mãi không phai
Nhưng anh không để em quan tâm đến nữa
Vì anh chẳng muốn em chất thêm phiền phức ưu tư

Anh đã yêu em vô hy vọng, dày vò, trong câm lặng
Thêm vào nữa là lòng ngần ngại và ghen tuông
Anh đã yêu em quá dịu dàng chân thành là thế
Anh cầu em nhận được tình khác xứng với tình anh

Sóng Việt
30 October 2011

No comments: