Saturday, January 21, 2017

Tranh Vẽ 1. SVDG


Tranh  Vẽ 

SVĐG
Trong những chuyến du lịch trên thế giới, người viết đã có dịp đi thăm viếng một số nhà bảo tàng và  được xem /ngắm nhiều bức họa nổi tiếng. Trong mười bức họa được một bài viết ghi lại là  những tác phẩm nổi tiếng nhất, người viết đã đuợc ngắm The Birth of Venus (Uffizi, Florence, Italy), Mona Lisa (Louvre, Paris France), Whistler’s Mother (Museum D’Orsay, Paris), Portrait of An Unknown Woman (Tretyakov, Moscow, Russia), Madame X (New York, USA), và Portrait of Adele Bloch-Bauer I (New York, USA).
The Birth of Venus/Botticelli/1486/Uffizi Gallery, Florence, Italy (1);
Mona Lisa/Leonard da Vinci/1503-06/Louvre, Paris,France (2);
Sleeping Venus/Giorgione/1508-10/Gemäldegalerie, Dresden, Germany (3);
The girl with a Pearl Earring/Johannes Vermeer/1665’ Maurice House, Hague, Netherlands/ (4);
Whistler’s Mother/James McNeil Whistler/1871/D’Orsay, Paris, France (5);
 Portrait of an Unknown Woman/Ivan Kramskoi/ Tretyakov Gallery, Moscow, Russia/1883 (6);
Madame X/John Singer Sargent/1884/Metropolitan Museum of Art, NY, USA (7);
Flaming June/Frederic Leighton/England/1895/Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico (8);
 Portrait of Adele Bloch-Bauer I/Gustave Klimt/1907/Neue Galerie, New York City/ (9);
 Dora Maar with Cat/Pablo Picasso/Spain/1941/Musée National Picasso, Paris (10).

Vài hàng về Sleeping Venus của Giorgione và Flaming June của Leigton.
Sleeping Venus của Giorgione đã được rất nhiều họa sĩ nổi tiếng ngày trước phỏng theo vẽ , đáng kể nhất là  Venus of Urbino của Titian, bức này Titian đã vẽ sau khi hoàn tất bức Sleeping Venus của Giorgione,  Olympia (1863) của Édouard Manet, và  La maja desnuda  của Goya.
 Nhìn Flaming June của Leighton thì không thể không nghĩ đến Danae của Gustave Klimt .
Xin gửi kèm để cùng xem.
                                                                     Giorgione
                                                                           Titian
                                                                          Manet
Goya

Klimt
Leighton

No comments: