Sunday, September 18, 2016

Trung Thu. Thơ Nguyễn Phi Khanh. SVĐG

Photo SVĐG


Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài 
Thông thông khách lý hựu trung thu,
Nguyệt tự phong thanh độc tự sầu.
Dao vọng cố nhân khâm vận tại,
Tao hồn kỷ độ nhiễu Nam Lâu.

Dịch nghĩa 
Nơi đất khách, thấm thoắt lại đến trung thu,
Gió mát trăng trong, riêng mình buồn.
Xa ngóng cố nhân, vần thơ lòng còn đó,
Hồn thơ còn bao độ quanh quất về lầu Nam.
(Website Thivien)
**

Trung Thu Ngắm Trăng Có Nhớ
Đất  xa nay lại đến trung thu,
Trăng trong gió mát một mình sầu.
Vọng nhớ người xưa thơ còn giữ,
Lầu Nam hồn quấn quýt từ lâu.
SVĐG

No comments: