Wednesday, June 29, 2011

Thơ Sóng Việt: Tuổi Đời

Tuổi Đời

Tuổi đến hôm nay chẳng thấy thừa
Cuộc đời chữ nghĩa vẫn như xưa
Hè về sách vở khó mà chán
Thu đến thi văn thật dễ ưa
Non nước hữu tình chưa thấy đủ
Trăng sao tri kỷ mấy cho vừa
Trời cho mạnh khỏe thì vui hưởng
Bỏ mặc ngoài song chuyện nắng mưa.

Sóng Việt
29 tháng 6 năm 2011

No comments: