Monday, June 17, 2013

Núi Fuji (Phú Sĩ Sơn)

Núi Phú Sĩ chụp từ hồYamanaka (Photos by SVĐG)


No comments: