Tuesday, January 8, 2013

Thơ: Mừng Thất Thập Thọ


Mừng Thất Thập Thọ
Mừng Bác bảy mươi sắp đến nơi
Tuy mang tuổi hạc tính còn tươi
Ưa thơ văn vẻ nhân nha họa
Thích nhạc đàn ca hứng thấu trời.
Lộc nước làng xưa còn thắm thiết
Tình quê thành cũ chẳng phân phôi
Ngày trời tiêu đã hơn hai vạn
Trừ một vạn chơi thỏa cuộc đời. (*)

(*) một trăm năm: ba vạn sáu ngàn ngày.
Sóng Việt Giang
Tháng Một 2013

No comments: