Friday, January 18, 2013

Thơ tình cảm: Hỏi Mình


Hỏi Mình


Tình ta đến lúc rã tan rồi
Lời viết vô tình một chút thôi
Tiếng lại nghe chừng vương chán ngán
Lời qua phỏng đoán tưa mây trôi
Đông về lửa ấm mong thêm củi
Hạ đến vườn tươi đợi nước bồi
Tự hỏi con tim còn thắm thiết
Hay lòng xúc cảm hết bồi hồi?

SVG
01/18/2013

No comments: